Adatvédelmi szabályzat

I.

Bevezető rendelkezések

 1. A személyes adatok kezelője a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: "GDPR") 4. cikkének 7. pontja szerint a Mamido Toys s.r.o. KSH-azonosító: 08367639, székhelye: Hlavní třída 2020/28, Český Těšín 73701, bejegyezve az Ostravai Kerületi Bíróságon, mint cégbíróságon, C 79322 lajstromszámon (a továbbiakban:"adatkezelő").
 2. Az adatkezelő kapcsolattartási adatai:

cím: Hlavní třída 2020/28, Český Těšín 73701

e-mail: info@mamido.hu

telefon: +3618088112

 1. Személyes adatok alatt a beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre utaló összes információ értendő; beazonosítható természetes személynek minősül az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve, különösen bizonyos személyazonosító elemre, például névre, személyazonosító számra, helymeghatározó adatokra, hálózati azonosítóra vagy egy, illetve több különleges testi, fiziológiai, genetikai, pszichikai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitásra hivatkozva beazonosítható.

 

 

II.

A feldolgozásra kerülő személyes adatok forrásai és kategóriái

 1. Az adatkezelő olyan személyes adatokat kezel, amelyeket Ön adott meg, illetve amelyekre az adatkezelő az Ön megrendelésének teljesítése alapján tett szert.
 • utó- és vezetéknév
 • e-mail cím
 • levelezési cím
 • telefon
 1. Az adatkezelő az Ön azonosító és kapcsolattartási adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat kezeli. 

 

III.

A személyes adatok feldolgozásának jogszabályon alapuló oka és célja

 1. A személyes adatok feldolgozásának jogszabályon alapuló oka 
 • az Ön és az adatkezelő közötti szerződés teljesítése a GDPR a 6. § (1) bek. b) pontja szerint,
 • az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése a GDPR 6. § (1) bek. c) pontja szerint,
 • az adatkezelő közvetlen marketing szolgáltatással kapcsolatos jogos érdeke (különösen üzleti tájékoztatók és hírlevelek küldése) a GDPR 6. cikk (1) bek. f) betűje értelmében,
 • az Ön hozzájárulása az adatok közvetlen marketing szolgáltatás (különösen üzleti tájékoztatók és hírlevelek küldése) céljával történő feldolgozásához a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, valamint az információs társadalom egyes szolgáltatásairól szóló 480/2004 Tt. sz. törvény 7. § (2) bek. szerint. 
 1. A személyes adatok feldolgozásának célja
 • az Ön megrendelésének feldolgozása, valamint az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; a megrendelés leadásakor annak sikeres feldolgozásához szükséges személyes adatok átadására van szükség (név és cím, elérhetőség), a személyes adatok megadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges, megadásuk nélkül nincs mód sem a szerződés megkötésére, sem annak adatkezelő általi teljesítésére,
 • az állammal szembeni jogi kötelezettségek teljesítése,
 • üzleti tájékoztatók küldése és egyéb marketingtevékenységek végzése. 
 1. Az adatkezelő részéről nem kerül sor a GDPR 22. cikke szerinti automatikus egyéni döntéshozatalra. Kifejezett hozzájárulását adta az ilyen feldolgozáshoz. 

 

IV.

Adattárolás időtartama

 1. Az adatkezelő a személyes adatokat 
 • az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses viszonyból következő jogok és kötelességek, valamint a szóban forgó szerződéses viszonyokból következő igények érvényesítéséhez (a szerződés megszűnését követően 15 évig), illetve 
 • a személyes adatok marketing célú feldolgozására vonatkozó hozzájárulás visszavonásig őrzi meg, ha a személyes adatok feldolgozására hozzájárulás alapján kerül sor. 
 1. A személyes adatok megőrzési időtartamának lejártát követően az adatkezelő törli a személyes adatokat. 

 

V.

Személyes adatok címzettjei (az adatkezelő alvállalkozói)

 1. Az ügyféladatok címzettjei 
 • a szerződés szerinti áruk/szolgáltatások szállításában/fizetések teljesítésében résztvevő, 
 • a webáruház (Shoptet) üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatásokat és egyéb szolgáltatásokat nyújtó,
 • marketingszolgáltatásokat nyújtó személyek.
 1. Az adatkezelő szándékában áll a személyes adatok harmadik (EU-n kívüli) országba, vagy nemzetközi szervezetnek történő átadása. A személyes adatok harmadik országbeli címzettjei a mailing/cloud szolgáltatók. 

 

VI.

Adatfeldolgozók

 1. A személyes adatok feldolgozását az Adatkezelő végzi, ugyanakkor a személyes adatok feldolgozását az alábbi adatfeldolgozók is végezhetik a részére:
 • Smartemailing szolgáltató.
 • SmartSelling a.s. részvénytársaság
 • esetleg további adatfeldolgozó szoftver, szolgáltatás és alkalmazás szolgáltatók, amelyeket azonban az adatkezelő jelenleg nem alkalmaz.

 

 

VI.

Az Ön jogai

 1. A GDPR feltételei szerint Önnek joga van 
 • a GDPR 15. cikke értelmében hozzáférni saját személyes adataihoz, 
 • személyes adatai feldolgozásának GDPR 16. cikke szerinti javítását, illetve GDPR 18. cikke szerinti korlátozását kérni,
 • vagy a személyes adatai GDPR 17. cikke szerinti törlését kérni, továbbá
 • joga van a GDPR 21. cikke értelmében kifogást emelni személyes adatai feldolgozásával szemben, és 
 • a GDPR 20. cikke értelmében az adatok hordozhatóságára jogosult, illetve
 • megilleti az adatkezeléshez való hozzájárulás írásban vagy elektronikus úton az adatkezelő e-mail címére megküldött visszavonásának jelen feltételek III. cikke szerinti joga. 
 1. Továbbá a fentieken túl panaszt nyújthat be az Adatvédelmi Hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat abban az esetben, ha úgy véli, hogy megsértették a személyes jogai védelmére vonatkozó jogait.

 

VII.

Adatvédelem biztosításának feltételei

 1. Az adatkezelő kijelenti, hogy megtett minden tőle megalapozottan elvárható műszaki és szervezeti intézkedést a személyes adatok biztonságának biztosítása érdekében.
 2. Az adatkezelő műszaki intézkedéseket tett az adattárolás és a személyes adatok dokumentált formában történő tárolásának biztosítása érdekében, különösen a következő területeken: számítógépes adattárolás biztonsága, vírusirtó szoftverek, jelszavak, biztonsági mentések. Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokhoz kizárólag az általa megbízott személyek férnek hozzá.

 

VIII.

Záró rendelkezések

 1. Az internetes megrendelőlap elküldésével Ön megerősíti azt a tényt, hogy megismerkedett a személyes adatok védelmét szabályozó feltételekkel, valamint hogy maradéktalanul elfogadja azokat.
 2. Ön a regisztrációs űrlapon található hozzájárulás bejelölésével elfogadja a jelen feltételeket. Hozzájárulása bejelölésével Ön megerősíti, hogy megismerkedett a személyes adatok védelmét szabályozó feltételekkel, valamint hogy maradéktalanul elfogadja azokat.
 3. Az adatkezelő jogosult e feltételek megváltoztatására. Az adatvédelmi szabályzat új változatát közzéteszi a weboldalán, és az adatvédelmi szabályzat új változatát elküldi az Ön adatkezelőnek megadott e-mail címére.

 

Jelen Szabályzat 2022. 11. 30-én lépett hatályba.